Defensionskommissionen

Defensionskommissionen in Sverige
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeDefensionskommission
InformationIngår i serien Äldre Kommittéer (ÄK).

Sökmedel : Utländska fångar i Sverige (1700) 1707-1708. Register till rullor i defensionskommissionens arkiv.
Specialföreckning över brevskrivare i vol. 203-210 i pappersförteckningen sid 18-28.

Defensionskommissionen bildades genom k. brev 7 april 1700 (orig. bland k. brev i Defensionskommissionens arkiv) i samband med utskiftningen av den kungliga myndigheten vid det stora nordiska krigets utbrott. Ledamöter blevo åtta kungl. råd; sedan fem av dem avlidit, kompletterades kommissionen från år 1706 tid efter annan med nya ledamöter av samma värdighet genom nya k. brev. Samtidigt med tillskapandet av defensionskommissionen förordnade Karl XII att justitierevisionsärendena skulle handhas av en annan grupp om sex kungl. råd. Defensionskommissionen skulle sörja för det egentliga Sveriges försvarskrafter till lands och sjöss, men häri kom snart att inbegripas Östersjöprovinserna, särskilt sedan konungen börjat det ödesdigra fälttåget mot Ryssland.

Defensionskommissionens ställning var ovanlig. Man kan betrakta den som en av två rådsdivisioner; så synes ej sällan ha skett ute i landet. Skrivelser adresseras t.ex. till "Kungl. Maj:ts över justitieärendena och defensionsverket tillförordnade herrar råd", varmed menas rådet in corpore. Man finner också, att defensionskommissionen handlagt skrivelser som ställts till "samtliga Kungl. Maj:ts råd" och tvärtom. (Belysande är en notis i Defensionskommissionens protokoll 17/4 1711: "Hr Cantzlie Rådet Schmedeman blef inkallad, och tillsades att man finner onödigt at ifrån Kong. Senaten låta bref afgå till Kgl. Commission om de måhl som dijt inkomma och höra till Kongl. Commission, utan kunna de straxt remitteras till Kongl. Commission, warandes med Commission samma saak som Kongl.Justitiä Revision till hwilken Kongl. Senaten intet plägar låta afgå några bref.") Men samtidigt var defensionskommissionen en självständig förvaltande myndighet, som skrev till Konungen och till "senaten" och som bl.a. utfärdade en rad officersfullmakter; dessa äro i regel ej beaktade i Adam Lewenhaupt: Karl XII:s officerare.

Länge sammanträdde kommissionen i kammarkollegium, vars president Fabian Wrede var kommissionens främste man. Sedan Wrede 1711 fått avsked från presidentskapet, bestämdes genom k. brev 15/2 1712 (ank. 6/6 1712) och efter överläggning i rådet, att kommissionen skulle flytta till ett rum i kanslikollegium. Till sekreterare antogs av rådet samtidigt (18/6 1712) Elias Palmskiöld, vilket meddelades konungen i skrivelse 17/10 1712 och av denne gillades 27/3 1713 (breven härom tryckta i Hist. Handl. IX, s. 188, X, s. 248, XI:2, s. 105). Tidigare hade sekreteraren i kammarkollegium (först Hans Pahl, från 1708 J. Cronfeldt) även varit kommissionens sekreterare, ehuru de ej åtnjöto särskild län därför. - I kommissionens protokoll 5-12 juli 1712 redogöres för arkivets överlämnande från Cronfeldt till Palmskiöld.

Samtidigt med den stora omorganisationen av kansliet beslöt Karl XII 24/10 1713 att upplösa Defensionskommissionen. K. brevet härom (tr. Hist. Handl. XI:2, s. 255, kopia i kommissionens arkiv, Ink. skriv. 1713:1) föreskrev, att de saker, som förut avgjorts i kommissionen, hädanefter skulle avgöras av rådet in pleno. Samma dag avgick ett k. brev till defensionskommissionen, vari med anledning av Fabian Wredes död gjordes en ny uppdelning på riksråden av den bl.a. 1709 inskärpta skyldighet att svara för uppsättning och underhåll av de olika inhemska regementena. Denna skrivelse avkom 18/1 och upplästes 19/1 1714 i rådet.

I rådet hade Arvid Horn redan 30/10 1713 påyrkat, att defensionskommissionens ärenden skulle uppdelas på krigskollegium och rådet in pleno, då prinsessan Ulrika Eleonora skulle inträda, men detta förslag avslogs av majoriteten med Cronhielm och Carl Gyllenstierna i spetsen (Rådsprot. Carlson). Defensionskommissionens protokoll 27/11 1713 visar också, att man fann det onödigt att betunga prinsessan med militära detaljer. Sedan kungabrevet anlänt i januari 1714, fortsatte kommissionen ännu någon tid med viss verksamhet; ehuru avgörandena numera skulle fattas i rådet, kunde kommissionen nämligen alltjämt enligt sin ursprungliga instruktion "deliberera" över defensionsverket.

Ett tydligt tecken på att kommissionen upphört var att de bundna delarna av dess arkiv inlevererades till Kungl. Archivum 30/10 1714 (fört. i RA:s ämbetsarkiv, D 2:V: Förteckningar öfver Commissioners, Committéers och Direktioners handlingar). Under de följande åren förekommo några efterleveranser av obundna inkomna handlingar såsom framgår av ett inventarium 5/9 1729; bl.a. levererade sekreteraren Carl von Grooth 1724 några akter om inrättandet av friryttare, vilka 1717 uttagits ur band 2 av ink. skriv. 1711. Först 20/9 1907 i samband med Severin Berghs undersökningar av kommittéarkiven överflyttades koncepten 1700-1712 från KA till RA, och ytterligare sådana leveranser ha skett på 1940-talet.

Bland litteratur om defensionskommissionen hänvisas till:
C.G. Malmström: Om riksstyrelsen under de tio första åren af Karl XII:s frånvaro (Historisk tidskrift 1884, omtryckt i Smärre skrifter 1889)
E. Neumann: Om centralförvaltningen under Karl XII:s tid (i S.E. Bring, Karl XII, 1918)
S. Grauers: Arvid Bernard Horn I (1920), särskilt sid 256 ff
J. Häggman: Bidrag till den svenska krigsförvaltningens historia under det stora nordiska krigets senare skede (Karolinska förbundets årsbok 1922)
B. Steckzén: Krigskollegii historia II (1937), sid 16 ff

Se även arbeten om Sveriges, Finlands och Östersjöprovinsernas försvar av F. Hjelmqvist, H. Uddgren, F. Arfwidsson m.fl., om general Lybecker av H. Brulin och om svenska och ryska fångar av H. Almquist (i Karolinska förbundets årsbok).

Vissa detaljfrågor behandlas i "Redogörelse för ordningsarbeten inom Defensionskommissionens arkiv 1700-1714", dat. 1941 (bland Promemorior, RA). Föreliggande förteckning upprättades i samband därmed och har senare renskrivits. -- Tillsammans med kommissionens arkiv förvaras även dess skrivelser till K.M:t i original (1 band folio 1700-02, 1 band kvarto 1703-1713).

Stockholm den 9 juni 1950
Jan Liedgren
NADSE/RA/310243
Volume from Defensionskommissionen
  Övrigt

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Övrigt
Defensionskommissionen EIII:230 1706 - 1709    435 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  Cart



Start the program