Sjömanshuset i Karlskrona

Sjömanshuset i Karlskrona in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typeSjömanshus
InformationHISTORIK

Genom en kunglig resolution den 4 augusti 1752 medgavs att samtliga stapelstäder i riket skulle få upprätta sjömanshus i egen regi och ej som förut vara lydande under det år 1748 upprättade sjömanshuset i Stockholm. Magistraten i Karlskrona beslutade den 4 mars 1753 att utse en sjömanshusdirektion för Karlskrona med underlydande köpingar- Ronneby och Kristianopel- samt kringliggande uppland. Även om direktionen genom detta val inte trädde i omedelbar funktion, så bör likväl detta datum räknas som sjömanshusets i Karlskrona tillkomstdag.

I och med sjömanshusets tillkomst försvann i Karlskrona det gamla kofferdiskeppareskrået ur stadens annaler. Äldre arkivförteckningar upptar en del nu försvunna handlingar, tex. waterschoutsjournaler fr. o.m. 1753 (se arkivförteckningen 1784). Vid Karlskrona brand 1790 förstördes sjömanshuskassan med alla därtill hörande handlingar, och i rådhuset uppbrann sjömanshusets handlingar rörande förhyrningen för kronans räkning (se protokoll 1791-05-07). Enligt Kungl. Majts. och rikets kommerskollegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Karlskrona att omfatta följande distrikt: Staden Karlskrona samt Östra och Medelstads härader i Blekinge län, jämte Uppvidinge och Konga härader i Kronobergs län. I SFS nr 4 år 1883 meddelades att åt sjömanshuset i Ronneby tills vidare anvisats följande distrikt, nämligen: Ronneby stad och landsförsamling jämte övriga delar av Medelstads härad, med undantag av Listerby socken i dess utsträckning öster om en linje dragen från Lindö udde norr ut samt socknarna Förkärla, Nättraby och Fridlevstad med Sillhövda kapellförsamling i Blekinge län, ävensom Konga härad, med undantag av socknarna Vissefjärda, Långasjö och Ljuder, av Kronobergs län. Till följd härav kom distriktet för sjömanshuset i Karlskrona att tills vidare omfatta: Staden Karlskrona samt Östra härad, jämte socknarna Fridlevstad med Sillhövda kapellförsamling samt Nättraby, Förkärla och Listerby socknar, den sistnämnda intill en linje dragen norr ut från Lindö udde, av Medelstads härad, ävensom socknarna Vissefjärda, Långasjö och Ljuder av Konga härad samt Uppvidinge härad i Kronobergs län. Fr.o.m. år 1911 blev sjömanshuset knutet till hamnkontorets lokaler inom Karlskrona, varvid personal vid hamnkontoret knöts till sjömanshusorganisationen- hamnkaptenen i egenskap av sjömanshusombudsman och hamnbokhållaren såsom skrivbiträde. Kungl. Majt. beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Sjömanshuset i Karlskrona berördes inte av detta beslut. Enligt beslut av 1960 års riksdag (prop 124, 2 LU 43 och 51, rskr 340) upphörde de 30 dåvarande sjömanshusen med sin verksamhet den 30 juni 1961. De ersattes då av helt statliga organ inordnade i den allmänna arbetsförmedlingen, fortfarande benämnda sjömanshus, ett antal statliga sjömansnämnder samt ett antal nytillskapade privata stiftelser. Därvid indrogs 10 sjömanshus, bland dem sjömanshuset i Karlskrona. Arkivet överlämnades till sjömanshuset i Karlshamn. Det finns ett register över sjömansrullornas fartyg i den manuellt förda förteckningen.
NADSE/LLA/10737
Volume from Sjömanshuset i Karlskrona
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Sjömanshuset i Karlskrona Ö:1 1724 - 1828    203 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:1 1784 - 1791    228 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:2 1792 - 1796    226 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:3 1797 - 1801    247 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:4 1802 - 1805    222 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:5 1806 - 1808    172 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:6 1809 - 1812    184 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:7 1813 - 1819    297 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:1 1814 - 1815    298 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:2 1816    268 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:3 1817    252 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:4 1818    199 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:5 1819 - 1820    287 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:8 1820 - 1826    269 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:6 1821    271 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:7 1822    180 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:8 1823 - 1825    189 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:9 1826    222 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:10 1827    231 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:11 1827    132 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:9 1827 - 1833    269 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:12 1828    239 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:13 1829    174 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:14 1830    259 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:15 1831    221 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:16 1832    238 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIV:1 1832 - 1857    108 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:17 1833    193 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:18 1834    244 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:10 1834 - 1842    291 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:19 1835    244 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:20 1836    204 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXII:1 1836 - 1908    118 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:21 1837    156 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:22 1838    217 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:23 1839    138 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EII:24 1840 - 1842    187 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:11 1843 - 1852    267 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:12 1853 - 1859    267 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIV:2 1858 - 1870    73 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:13 1860 - 1870    306 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:1 1865 - 1894    142 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXII:2 1868 - 1884    130 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875    279 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875  279 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875  279 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875  279 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:14 1871 - 1878    273 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIV:3 1871 - 1888    63 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DII:1 1871 - 1894    90 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880    230 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880  230 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880  230 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880  230 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:15 1879 - 1886    102 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883    166 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883  166 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883  166 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883  166 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887    178 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887  178 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887  178 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887  178 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:16 1887 - 1901    155 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893    242 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893  242 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893  242 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893  242 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897    152 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897  152 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897  152 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897  152 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:2 1895    134 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:3 1896    151 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:4 1897    201 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:5 1898    164 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899    95 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899  95 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899  95 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899  95 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:17 1898 - 1908    105 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:6 1899    169 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900    68 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900  68 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900  68 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900  68 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:7 1900 - 1901    147 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901    69 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901  69 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901  69 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901  69 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:8 1902 - 1903    142 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:1 1902 - 1904    335 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:10 1902 - 1906    147 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:10 1902 - 1906  147 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:10 1902 - 1906  147 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:9 1904 - 1905    119 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:2 1905 - 1906    274 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:10 1906 - 1907    118 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:11 1907    52 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:11 1907  52 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:11 1907  52 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:3 1907 - 1908    255 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:18 1907 - 1911    156 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:19 1907 - 1912    130 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:12 1908 - 1910    96 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:12 1908 - 1910  96 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:12 1908 - 1910  96 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:11 1908 - 1911    129 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:4 1909 - 1911    374 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:13 1910 - 1911    72 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:13 1910 - 1911  72 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:13 1910 - 1911  72 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:14 1912 - 1913    124 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:14 1912 - 1913  124 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:14 1912 - 1913  124 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:5 1912 - 1913    337 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:12 1912 - 1914    102 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXb:1 1912 - 1927    105 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DId:21 1912 - 1939    239 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIh:1 1912 - 1942    144 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:6 1914 - 1915    393 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:15 1914 - 1917    166 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:15 1914 - 1917  166 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:15 1914 - 1917  166 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:13 1915 - 1917    105 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:7 1916    229 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:8 1917 - 1918    329 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:14 1918    100 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:16 1918 - 1922    168 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:16 1918 - 1922  168 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:16 1918 - 1922  168 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:15 1919    111 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:9 1919 - 1920    385 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:16 1920    163 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:17 1921 - 1922    162 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:10 1921 - 1922    343 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:1 1922 - 1925    642 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:11 1923    244 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:18 1923 - 1924    157 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:17 1923 - 1926    162 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:17 1923 - 1926  162 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:17 1923 - 1926  162 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:12 1924    264 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:13 1925    263 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:19 1925 - 1926    164 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:2 1925 - 1926    412 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:14 1926    246 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:20 1927    121 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:15 1927    305 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:3 1927 - 1928    640 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:18 1927 - 1931    168 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:18 1927 - 1931  168 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:18 1927 - 1931  168 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:21 1928    117 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:16 1928    340 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXb:2 1928 - 1938    108 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:4 1929    361 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:17 1929    383 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:22 1929 - 1930    153 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:5 1930    437 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:18 1930    369 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:6 1931    336 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:19 1931    306 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:23 1931 - 1932    153 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:20 1932    275 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:7 1932 - 1933    538 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:19 1932 - 1937    161 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:19 1932 - 1937  161 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:19 1932 - 1937  161 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:21 1933    283 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:24 1933 - 1934    145 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:22 1934    304 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:8 1934 - 1935    635 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:25 1935    124 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:23 1935    347 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:26 1936    117 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:9 1936    388 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:24 1936    348 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:27 1937    107 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:28 1937    112 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:10 1937    477 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:25 1937    417 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:20 1937 - 1942    184 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:20 1937 - 1942  184 SEK
See: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:20 1937 - 1942  184 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:29 1938    146 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:11 1938    459 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:26 1938    414 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:30 1939    125 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:27 1939    411 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:12 1939 - 1940    626 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:28 1940    320 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:31 1940 - 1941    111 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:13 1940 - 1941    429 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:29 1941 - 1942    513 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:32 1942 - 1943    119 SEK
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:14 1942 - 1943    435 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 250 799

More info about our color images

  CartStart the program