Centralfängelset i Karlskrona

Centralfängelset i Karlskrona in Blekinge län
CountyBlekinge län
ProvinceBlekinge
Source typePrison archives
InformationRedan i början av 1700-talet utnyttjades amiralitetssmedjan i Karlskrona som straffort vid sidan av
rikets egentliga fästningsfängelser. I kungl. brev den 19 november 1725 stadgades att styvsinta och
vanartiga fångar i Marstrands fästning skulle försändas i halsjärn och med black om benet till den
nämnda smedjan. Dit dömdes fångar tid efter annan av hovrätterna och generalkrigsrätterna. Men i
skrivelse till Kungl. Maj:t den 12 maj 1736 anhöll amiralitetskollegiet, med hänvisning till brist på ut-
rymme och arbete, att endast amiralitetsrätterna måtte döma till arbete i smedjan och detta bifölls.
Dock förklarade kollegiet tio år senare i ett infordrat yttrande att 40 man skulle kunna nyttjas i
amiralitetssmedjan och övriga smedjor.

Genom kungl. brev den 26 augusti 1825 fastställdes en klassifikation av rikets fästningsfångar
sålunda att de som var dömda på livstid för de grövsta brotten, såsom mord, mordbrand, rån, stöld och
falskmyntning, skulle försändas till Karlskrona (med utrymme för 183), Karlsten (Marstrand) och Ny
Älvsborg. Jämte livstidsfångar fanns det dömda på viss tid; i kungl. brev den 8 augusti 1842 före-
skrevs att visstidsfångarna i Karlskrona skulle flyttas till centralfängelset i Malmö i utbyte mot livs-
tidsfångarna där. Avskilt från fästningsfångarna förvarades rannsakningsfångar och länsfångar i
amiralitetshäktet fram till länscellfängelsets öppnande år 1851.

I början av 1820-talet var dagtraktamentet för arbetsfångarna i smedjan ("ankarsmedjan")
två marker mjukt bröd och tre skillingar banco. Det fanns ett marketenteri och sjuka vårdades
på amiralitetets sjukhus. För själavården sörjde en särskild fångpredikant. Fångarna arbetade
klädda i halsring, livgördel och stångblack av järn, allt förenat genom kättingar. De bevakades
av soldater med skarpladde gevär men det hindrade dem inte från att emellanåt överfalla och
misshandla smederna.

Själva fängelset bestod i äldre tid av fyra gråstensvalv belägna vid jordytan under amiralitets-
högvakten. Två var någorlunda ljusa, två nästan mörka, alla otjänliga. Ett femte valv nyttjades till
straffrum för dem som var dömda till fängelse vid vatten och bröd. En ny högvakt uppfördes 1825-
1826 med vaktrum för befäl och manskap jämte fyra rum för livstidsfångar och ett femte för de
s. k. kasserade arbetskarlarna vid allmänna arbetskompanierna.

Fängelsebyggnaden överläts till flottan år 1866 men lånades åter 1869-1879 för att hysa
ett mindre antal livstidsfångar. I det nya straffängelset som byggdes år 1866 inom den västligaste
delen av flottans skeppsvarv för 300 fångar inrymdes dels 106 Karlskronafångar, dels 77 fångar
från Ny Älvsborgs fästningsfängelse som då blev nedlagt. Detta straffängelse var ett gemensam-
hetsfängelse utan celler. Det utökades år 1881 med en nybyggnad med 200 nattceller.
Fångarna arbetade dels för flottan, dels med stenhuggeri och annat.

Jämlikt kungl. brev den 30 mars 1894 blev straffängelset den 1 augusti samma år central
tvångsarbetsanstalt för fullt arbetsföra män över 21 år. Dit flyttades tvångsarbetarna vid krono-
arbetsstationerna på Tjurkö och vid Borghamn som därefter blev indragna. Till följd av kungl.
brev den 4 september 1917 blev tvångsarbetsanstalten åter ett straffängelse och
år 1921 blev detta nedlagt.

Fängelset i Karlskrona kallades fästningsfängelse till 1866, straffängelse til 1886, central-
fängelse till 1894, tvångsarbetsanstalt till 1919, återigen centralfängelse till nedläggningen 1921.
Arkivbildningen fortsatte emellertid utan avbrott.

Arkivet omfattar handlingar från slutet av 1700-talet till 1921, exempelvis verkställda utslag sedan
1790-talet, fångrullor och fångjournaler sedan början av 1800-talet, kyrkoböcker och inkomna prästbetyg
sedan 1820-talet, andra inkomna handlingar sedan 1850-talet, protokoll, koncept, diarier, order och sjuk-
journaler samt räkenskaper sedan 1866. Några serier är av senare datum.

Litteratur.

G.F. Améen: Carlskrona (1852) sid. 50 f.
William Andersson: Blekingebilder från fordom (1926) sid. 16 f.
C.O. Brink: Historisk översigt af fängelse-systemerna samt svenska
lagstiftningen rörande fängelserna (1848) sid. 158-163.
Janrik Bromé: Karlskrona stads historia del II 1791-1861 sid 347 f.
Chr. Cronholm: Blekinges beskrivning... utg. T. Rosencrantz (1976) sid 327.
L.P: Risell: Underdånig Berättelse till Kongl. Maj:t, angående en... Embetsresa till
utrönande af häcktade personers behandling och vård, så väl vid all-
männa Arbets-Inrättningarne som ock å Fästningarne i Riket (1821) sid 6 ff.
Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895), sid 153, 182 ff., 212-214,
342 ff., 368, 418 f., 425 f., 443, 464.
Se också Bidrag till Sveriges officiella statistik G) Fångvården
Kungl. Befallningshavandes femårsberättelse för Blekinge
Svensk Författningssamling (rörande fångvårdens försändningsorter)
för ifrågavarande år.
NADSE/LLA/10256
Volume from Centralfängelset i Karlskrona
  Church records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Church records
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:1 1828 - 1847    196 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:2 1847 - 1866    130 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:3 1866 - 1874    242 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:4 1868 - 1878    156 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:5 1868 - 1882    202 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:6 1876 - 1891    181 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:7 1881 - 1894    108 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:8 1881 - 1894    81 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:9 1889 - 1893    60 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:10 1894 - 1898    210 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:11 1898 - 1902    213 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:12 1902 - 1904    206 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:13 1904 - 1908    214 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:14 1908 - 1912    219 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:15 1913 - 1917    175 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CA:16 1918 - 1920    130 SEK
Remaining documents
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:1 1817 - 1844    187 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AB:1 1818 - 1883    169 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:2 1820 - 1857    153 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3D:1 1849 - 1860    189 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:3 1852 - 1860    139 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:4 1860 - 1864    144 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3D:2 1861 - 1874    330 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:5 1864 - 1866    141 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:6 1866 - 1874    150 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:7 1866 - 1874    149 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:8 1868 - 1875    157 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:9 1869 - 1873    77 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3CB:1 1871 - 1894    181 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3J:1 1875 - 1885    279 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3D:3 1875 - 1886    302 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:10 1876    151 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:11 1876 - 1879    153 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AB:2 1876 - 1892    204 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AC:1 1876 - 1893    54 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:12 1879 - 1888    183 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:13 1880    46 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:14 1880 - 1894    135 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:15 1884 - 1889    181 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3J:2 1886 - 1894    229 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3D:4 1887 - 1897    282 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:16 1888 - 1893    210 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:17 1889 - 1893    152 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:18 1891 - 1893    280 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:19 1893 - 1898    161 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:20 1893 - 1899    211 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:21 1894 - 1900    150 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AB:3 1894 - 1903    273 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AC:2 1894 - 1908    102 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AC:3 1894 - 1912    133 SEK
See: Centralfängelset i Karlskrona D3CB:1 1894 - 1920  181 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3D:5 1898 - 1904    213 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:22 1899 - 1902    180 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:23 1901 - 1905    174 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:24 1901 - 1907    114 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:25 1903 - 1906    105 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:26 1903 - 1906    105 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AB:4 1903 - 1912    188 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3D:6 1905 - 1910    169 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:27 1906 - 1908    108 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:28 1906 - 1908    108 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:29 1908 - 1910    109 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:30 1908 - 1911    106 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AC:4 1908 - 1920    69 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:31 1909 - 1912    135 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:32 1910 - 1912    103 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:33 1910 - 1912    61 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:34 1913    151 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:35 1913 - 1914    159 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:36 1915 - 1917    93 SEK
Centralfängelset i Karlskrona D3AA:37 1918 - 1920    132 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program